top of page

Ústavný súd posúdi ústavnosť častí zákonov týkajúcich sa manželstva

4. júna 2024 je presne desať rokov od prijatia novely Ústavy SR, ktorou sa do jej článku č. 41 vložila definícia, ochrana a podpora manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou. Okrem toho boli uplatnené dôležité zmeny v systéme slovenského súdnictva. Iniciatívu KDH pod vedením Jána Figeľa podporila a o zmeny v súdnictve rozšírila po dohode strana Smer-SD pod vedením Roberta Fica. Legislatívny návrh odhlasovalo 102 poslancov. Ján Figeľ o tom napísal knihu Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky. Jej vydanie zrealizovala Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára. Autor a vtedajší podpredseda NR SR navštívil Ústavný súd SR a knihu so sprievodným listom doručil všetkým sudcom Ústavného súdu na čele s predsedom JUDr. Ivanom Fiačanom.


Podľa J. Figeľa je dôležité, aby pri právnych sporoch a podnetoch sudcovia Ústavného súdu poznali úmysel a argumenty ústavodarcu. Kniha je súborom dobových textov a súvisiacich dokumentov, ktoré novelizáciu ústavy opisujú a vysvetľujú. Novelizácia bola vykonaná v súlade s medzinárodným právom, ktorého je Slovenská republika zmluvnou stranou.


„Chcem zdôrazniť, že ľudia sú si podľa ústavy rovní. Vyplýva to z dôstojnosti každého človeka. Zároveň však ústava stanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Dôvodová správa k parlamentnej tlači č. 891 z 24. februára 2014 uvádza: „Jedinečnosť manželstva znamená, že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nemožno založiť inak.“ Ak je teda predložená otázka právneho postavenia rovnakopohlavných dvojíc, tie nemožno porovnávať s manželstvom, ktoré je priamo ústavodarcom vyňaté z porovnávania ako jedinečné“, uviedol Ján Figeľ v liste sudcom ÚS SR.


Autor tiež vyjadruje nádej, že pri posudzovaní ústavného súladu zákona o rodine, Občianskeho zákonníka a zákonov o sociálnom poistení a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, bude Ústavný súd plne rešpektovať trojdelenie štátnej moci, ako to definuje slovenská ústava.


Ústavný súd posúdi ústavnosť častí zákonov týkajúcich sa manželstva. Zároveň odmietol návrh skupiny 33 poslancov NRSR na posúdenie legislatívnej nečinnosti Národnej rady SR, spočívajúcej v neprijatí právnej úpravy uznávajúcej páry rovnakého pohlavia.


Taktiež začne konanie o súlade právnych predpisov s Ústavou SR. Ide o návrh, v ktorom identifikovali dva zdroje protiústavnosti – legislatívnu nečinnosť NRSR v otázke práv párov rovnakého pohlavia a rozpor ustanovení predovšetkým Zákona o rodine, o sociálnom poistení a Občianskeho zákonníka s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Snahou poslancov v podaní bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia.

Napadnuté časti sa týkajú zákona o rodine, Občianskeho zákonníka a zákonov o sociálnom poistení a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Cez podanie na ústavný súd poslanci žiadali, aby naplnil ľudskoprávne štandardy uznania a ochrany vzťahov párov rovnakého pohlavia.


Poslanci SaS, PS (Valášek) a Demokrati (Čekovský, Kollár a Kozelová) chceli, aby Ústavný súd de facto zaviazal Národnú radu, aby prijala legislatívu v prospech uznania párov rovnakého pohlavia.

Podanie skupina vtedajších poslancov zdôvodnila tým, že sa doteraz nepodarilo v NR SR presadiť legislatívne návrhy na uznanie párov rovnakého pohlavia. V niektorých krajinách, kde podľa nich politici neboli schopní sa posunúť ďalej na ceste k rešpektovaniu práv menšín, pomohol ústavný súd.


Nečinnosť NRSR v otázke práv párov rovnakého pohlavia považovali poslanci za protiústavnú, pretože Slovenská republika má z judikatúry ESĽP pozitívny záväzok právne uznať páry rovnakého pohlavia a poskytnúť im primeraný rámec práv. Legislatívna nečinnosť tak zapríčiňuje porušenie čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ale aj princípu nediskriminácie.

Zhrnutie: Súd bude v konaní pokračovať a bude sa zaoberať súladom článku ústavy so spomenutými právnymi predpismi. Názory v neprospech nečinnosti parlamentu vo veci práv párov rovnakého pohlavia odmietol.
Comments


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page