top of page

Ján Figeľ: zákaz verejných bohoslužieb je evidentné porušenie ústavného a medzinárodného práva

Považujem aktuálny zákaz verejných bohoslužieb za evidentné porušenie ústavného a medzinárodného práva a za chybné rozhodnutie. Ústava SR a Európsky dohovor o ľudských právach garantujú aj kolektívnu formu uplatňovania náboženskej slobody. Toto právo nemožno za žiadnych okolností zo strany vlády zrušiť ani de iure, ani de facto. To platí aj pre tzv. čierne pásmo "COVID automatu". Akékoľvek obmedzenia, ktoré sú "nevyhnutné v záujme ochrany zdravia", musia spĺňať kritérium zákonnosti, legitimity a primeranosti. Opatrenie ÚVZ je v rozpore s týmito kritériami. Už v marci som v tejto veci podal ESĽP v Štrasburgu sťažnosť, ktorá bola prijatá na ďalšie konanie.


Po druhé, duševné zdravie je základným predpokladom fyzického a celkového zdravia človeka. Škodí spoločnosti, kto siaha na jej duchovný život a poškodzuje tým jej duševné zdravie. Po tretie, žiadna iná európska krajina nezaobchádza v tomto období s náboženskou slobodou tak reštriktívne ako Slovensko.


Bez rešpektovania duše človeka a jeho celkovej dôstojnosti sa život mení na jeho púhe vecné zabezpečenie a administratívu. Človek je však viac než inteligentný živočích. Pre budúcnosť považujem za kľúčové zaradiť komunitné, verejné bohoslužby a duchovný život medzi základné, esenciálne potreby človeka, podobne ako potraviny, lieky a hygienické potreby. To zároveň predpokladá plné rešpektovanie ústavy a platného európskeho práva.


Ján Figeľ,

bývalý Osobitný vyslanec EÚ

pre náboženskú slobodu vo svete


25. 11. 2021


Comments


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page