top of page

Tri návrhy vláde a zatvorené kostoly

Otázka podľa Jána Figeľa nestojí tak, či uprednostníme slobodu alebo poriadok v záujme zdravia.

Zdroj: TASR/František Iván


V Škótsku vláda v januári zatvorila chrámy. Skupinu 28 kňazov a duchovných predstaviteľov rôznych vierovyznaní tento tvrdý prístup viedol k petícii pred Najvyšším civilným súdom. Tento týždeň súd uznal ich argumenty a vládne opatrenie zrušil ako neprimerané voči cieľu ochrany zdravia a v porovnaní s inými reguláciami základných potrieb občanov. Podobne uspeli takéto súdne protesty tohto roku vo Francúzsku a vo Švajčiarsku a minulého roku v Nemecku. Slovenská exekutíva zahľadená do seba a pristupujúca k vládnutiu simplicisticky a k moci etatisticky už po tretíkrát za rok siahla na základné ľudské práva bez ohľadu na ústavu a platné medzinárodné právo. Ústava (čl. 24) garantuje náboženskú slobodu ako základné ľudské právo. Jeho uplatňovanie má aj verejný a kolektívny rozmer a pokrýva štyri oblasti: bohoslužby, náboženské úkony, zachovávanie obradov a vyučovanie. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy. Výkon týchto práv možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti napríklad na ochranu verejného zdravia. Podobne, pre Slovensko záväzný Európsky dohovor o ľudských právach, rozpracovaný aj judikátmi Európskeho súdu pre ľudské práva, v čl. 9 potvrdzuje kolektívnu a verejnú formu realizácie náboženskej slobody. Toto právo nemožno zo strany štátu zrušiť ani de iure, ani de facto. To platí aj pre tzv. čierne pásmo "COVID AUTOMATu". Akékoľvek obmedzenia, ktoré sú "nevyhnutné v záujme ochrany zdravia", musia spĺňať kritériá zákonnosti, legitimity a primeranosti. §4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nespĺňa ani jedno z troch nevyhnutných kritérií súladu s Európskym dohovorom. Vyhláška ÚVZ je v rozpore s Ústavou SR a s Dohovorom. Preto som sa obrátil 1. marca na vládu so žiadosťou, aby tento problém vyriešila ústavne súladným spôsobom. Vláda však rieši už dlho hlavne samu seba a na listy nikto ani neodpovedá. Kto však odpovedá, je ESĽP a GP, kde som v tomto zmysle podal právne podnety. Prvý z 15. februára sa týkal neústavnosti Vyhlášky. Druhý, spolu so skupinou 9 spoluobčanov, podaný 22. marca spochybňuje ústavnosť samotného predĺženia núdzového stavu. Obidva boli prijaté na ďalšie konanie pred Ústavným súdom. Prípad v Štrasburgu bol zaregistrovaný pod č. 12131.

Duchovný život a zdravie

Otázka nestojí tak, či uprednostníme slobodu alebo poriadok v záujme zdravia. Ak zachováme potrebný poriadok, ten nám bude slúžiť a našu slobodu to posilní. Ústava a platné medzinárodné právo musia byť v jadre tohto poriadku. Okrem toho, duševné zdravie je základnou súčasťou celkového zdravia človeka. Škodí spoločnosti, kto siaha na jej duchovný život a poškodzuje jej duševné zdravie. Bez rešpektovania duše človeka a jeho celkovej dôstojnosti sa život mení len na vecné zabezpečenie a administratívnu správu rôznych záležitostí. Po stáročia sú v centre našich miest a obcí chrámy, ktoré sú strediskami duchovného života a kultúry vzťahov. Nie náhodou sa naša ústavnosť a štátnosť spája s "cyrilo-metodským duchovným dedičstvom".

Po druhé, pri podobnej pandemickej situácii nie sú v žiadnom susednom štáte uplatňované tak striktné opatrenia vo forme zatvorených kostolov ako na Slovensku.

Demokratické vlády rešpektujú konštitučnú autonómiu cirkví a náboženských spoločností, pričom potrebné opatrenia sú prijímané v dialógu a v spolupráci s nimi. Podobne by to malo byť tiež vo vzťahu k podnikateľom, živnostníkom a ich organizáciám.

Kritický vývoj z hľadiska počtov obetí pandémie a hospitalizovaných sa zlepší rozumnou zmenou opatrení, ktoré budú v súlade s Ústavou a budú dôsledne dodržiavané. Zároveň je nevyhnutné rozvinúť účinnejšiu liečbu pacientov, ale aj overené postupy v rámci prevencie šírenia choroby a zvlášť urýchliť vakcináciu.

Tri návrhy pre vládu

V zhode s mnohými spoluobčanmi som preto požiadal vládu o bezodkladné prijatie rozhodnutí, ktoré povedú k zmene ustanovení Vyhlášky ÚVZ (tzv. COVID AUTOMAT) tak, (1) aby bolo rešpektované základné právo občanov na uplatňovanie slobody náboženského vyznania alebo viery a ich prejavenie v spoločenstve a verejne, ako to garantuje čl. 24 Ústavy SR a čl. 9 Európskeho dohovoru, a aby prijaté obmedzenia s cieľom ochrany zdravia nespochybniteľne spĺňali kritériá zákonnosti, legitimity a primeranosti. Ústavný zákon 227/2002 Z. z. o núdzovom stave neumožňuje vláde prijať zákaz verejných bohoslužieb. A iným zákazom (pohybu či zhromažďovania) sa nerušia ďalšie základné práva. Sú navzájom rovnocenné. Nález ÚS to potvrdil už v r. 2002. Rozumným a ústavne konformným východiskom a spravodlivým riešením v súlade s právom môže byť prijatie nevyhnutných opatrení štatutárnymi orgánmi cirkví a náboženských spoločností na základe dialógu s kompetentnými štátnymi orgánmi a v zhode s verejným záujmom. Ako adekvátny model pre "duchovnú výživu" môžu slúžiť opatrenia platné pre dostupnosť "fyzickej výživy" (potravín), drogérie a základných potrieb obyvateľov (limit počtu osôb podľa plochy chrámu), v kombinácii s dodržiavaním základných protiepidemických pravidiel. Správne je tiež zohľadniť úsilie zodpovedných ľudí s negatívnym testom a rastúci počet zaočkovaných.

(2) Vláda by nemala ďalšie prijímané opatrenia pre oblasť verejného náboženského a duchovného života spájať s opatreniami "športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy", ako je tomu dnes. Tieto oblasti sa majú riešiť samostatne, špecificky a primerane pre udržanie živej kultúry a športovej činnosti. Kultúra ako tvorivý sektor si zaslúži citlivé opatrenia, podobne ako ekonomika, ktorú vnímame ako zásadnú pre vitalitu spoločnosti. Povedané hanusovsky, človek a kultúra sú dve tváre tej istej reality. Európa je z hľadiska histórie a súčasnosti svetovou veľmocou v kultúre a športe, lebo im poskytovala osobitnú podporu a priestor. Kultúra a vzdelanie najviac ovplyvnili dejiny Európy. Z tohto pohľadu úplné zrušenie maturít je chybným rozhodnutím. Snáď to nový minister školstva ešte stihne napraviť. Kým nebude školstvo prioritou pre samotného premiéra a pre vládu ako celok, bude sa trápiť. Primerané opatrenia a lepšie fungovanie nemateriálnej sféry života spoločnosti sa nám vrátia v zdraví a celkovej zrelosti našich obyvateľov, zvlášť mladých.

(3) Podľa čl. 40 Ústavy SR “Každý má právo na ochranu zdravia”. Pri pandémii ide o ochranu zdravia a životov vo veľkom rozsahu. Bez účinnej prevencie a v jej rámci dostupnej a bezpečnej vakcinácie bude štát pri tejto zodpovednosti zlyhávať.

Očkovanie patrí medzi najefektívnejšie preventívne opatrenia. Problémy s nedostatkom vakcín by do budúcnosti v podstatnej miere vyriešila výroba pandemickej vakcíny na Slovensku, ktorá ju zabezpečí včas a v potrebnom množstve. Keďže SR má výrobné skúsenosti a kapacity, je potrebné prikročiť k strategickej štátnej investícii, vyčleniť z eurofondov potrebné prostriedky (odhadom max. 35 mil. €) a bezodkladne začať vo vhodnej lokalite výstavbu takejto výrobnej haly s vakcinačnou technológiou s kapacitou 5 miliónov vakcín vyrobených v priebehu pol roka. Pre iniciáciu tohto zámeru a jeho dynamický rozbeh by Ministerstvo zdravotníctva alebo Správa štátnych hmotných rezerv mali využiť súčasné podmienky núdzového stavu.

Nová zostava to môže zvládnuť

Vzhľadom na dnešný nedostatok dobrej vôle hľadať rozumné a predvídavé vládne opatrenia a hlavne komunikovať s občanmi, predpokladám skôr nápravu porušovania základných práv súdnou cestou. Rozhodnutia ÚS a ESĽP sú precedensom aj pre budúcnosť. Druhý bod si vyžaduje exekutívu so zmyslom pre špecifický a zodpovedný postoj ku kultúre, vzdelávaniu, športu, ale aj obchodu a službám. Spolu so strategickou investíciou do výroby pandemickej vakcíny na Slovensku to zostáva výzvou pre budúcu vládnu zostavu.

Pandémia, ktorá nás ohrozuje, je rozsiahla a nebezpečná, ale nie je ani prvou ani poslednou krízou, ktorou ľudstvo a Slovensko prechádza. Východiskom z každej krízy je zdravý rozum a živé svedomie. Teda konštruktívne a účinné konanie, ktoré je založené na rozumných, odborných a primeraných opatreniach a na zodpovednosti voči všetkým občanom - najstarším i najmladším, chorým aj zdravým, v súlade s ústavou a právom. Požadujeme príliš veľa? Autor bol v r. 2016-19 Osobitným vyslancom pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ. List premiérovi a všetkým členom vlády a tiež prezidentke SR a predsedovi NR SR je spolu s hlavnými právnymi argumentmi podnetu pre ESĽP a obidve podania na GP sú dostupné na https://www.janfigel.eu/single-post/list-vlade-slovenskej-republiky-3-3-2021.


Comments


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page