top of page

Schumanov odkaz pre Európu


Jediný politik, ktorý dostal titul Otec Európy, zanechal po sebe obdivuhodné dedičstvo: zmierené a bezprecedentné spoločenstvo štátov.

Svoj odkaz zhrnul v útlej knihe (Pre Európu) s významným obsahom. Tvorí ju opis zložitej a krvavej histórie, ktorá je hlavným dôvodom pre zmenu vývoja na našom kontinente, a zároveň popis princípov a cieľov, o ktoré sa nová európska jednota môže a má opierať. Tento odkaz Roberta Schumana sa dá zhrnúť do štyroch bodov:

1. “Európa musí byť vládkyňou svojho osudu”. Rozdelená Európa takou nebola, vnútorne konfliktná takou nebude tiež. Bez politickej integrácie zostane slabou v otázkach bezpečnosti, obrany a vonkajšej politiky.

2. “Európa, kolíska demokracie, sa musí stať aj jej strážkyňou”. Demokracia – nielen podľa Schumana – vďačí za svoju existenciu kresťanstvu. Praktické napĺňanie pravidiel Desatora a ducha Evanjelia najdlhšie formovalo kultúru národov kontinentu. Kvalitu demokracie nereprezentuje pomer väčšiny a menšín, ale morálka väčšiny. Preto je mravný étos pre vývoj demokracie rozhodujúci.

3. “Európa sa musí znovu stať vodkyňou humanity”. Vo vzťahoch medzi ľuďmi a národmi je najdôležitejšia ľudskosť. Preto cieľom a zároveň kritériom nášho konania na všetkých úrovniach štátnej a európskej správy musí byť dôstojný život každej osoby a každého národa. Bezbrehý individualizmus a násilný kolektivizmus sú škodlivé extrémy.

4. “Zjednotená Európa je predzvesťou všeobecnej solidarity v budúcnosti”. Solidarita je základným spojivom v stavbe spoločného domu. Ak by sa vytratila, dom sa oslabí, ba rozpadne. Rozumná solidarita a účinná spravodlivosť sú základom pre lepšie, ľudskejšie storočie. Je to náš základný záujem a diel zodpovednosti na celosvetovej úrovni.

Ak bude zjednotená Európa verná Schumanovmu odkazu, bude stabilným spoločným domom i dobrým príkladom a konštruktívnym aktérom vo svete. Rovnako to však platí aj pre Slovensko, ktoré je v strede Európy. V akej miere dnes Európska únia a Slovensko spĺňajú uvedené kritériá, je otázka, výzva i zodpovednosť pre každého z nás.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page