top of page

Princípy a hodnoty


Demokracia je proces, v rámci ktorého sa ako občania cez postupné skúsenosti usilujeme lepšie spravovať veci verejné, spoločnosť ako celok i seba samých. A preto je dôležité, aby sme vychádzali z osvedčených princípov, rozvíjali základné hodnoty a tak nachádzali rozumné, praktické riešenia problémov doby.

Základným princípom práva je nenarušiteľná a nescudziteľná dôstojnosť každej osoby, v ktorej sme si všetci rovní. Je tak silným princípom, že podľa nemeckého Ustavného súdu nie je dovolené zostreliť ani teroristami unesené a teda na zločin zneužiteľné civilné lietadlo s pasažiermi. Ako minister dopravy som v rámci ochrany štátu pred terorizmom mal právo a povinnosť rozhodnúť o prípadnom “prerušení letu” civilného lietadla, ak by sa stalo takouto hrozbou. Nebola to príjemná právomoc…

Hodnoty vyrastajú na princípoch, sú ich ovocím. Preto sa demokracia bez hodnôt môže vyprázdniť, ba zvrhnúť na totalitu väčšiny. Napríklad, keď korupcia prerastie štátne orgány, keď je poriadok uprednostňovaný pred občianskou slobodou, ekonomický profit pred ľudskými právami, sloboda pred zodpovednosťou.

Britský štátnik Winston Churchil kedysi ironicky poznamenal, že demokracia je najhoršia forma vládnutia, okrem všetkých ostatných. Napriek chybám, lepšiu formu sme nevynašli. A ako je to s európskou demokraciou? Pozrime na neistotu ba nestabilitu práve vo Veľkej Británii. Vláda a parlament v rámci brexitu ukazujú, ako sa dokážu iba nedohodnúť, ale nevedia ponúknuť lepšiu alternatívu. Preto možno podobne churchillovsky povedať o zjednotenej Európe:

Európska integrácia nie je bez chýb, má svoje nedostatky a problémy. Ale pre Európu, ktorá potrebuje žiť v slobode a v mieri a chce byť prosperujúcim kontinentom, sme nič lepšie nevynašli. Iné obdobia boli buď bez slobody s nadvládou hegemóna (napoleónske Francúzsko, hitlerovské Nemecko alebo sovietske Rusko) alebo boli bez mieru (vyvažovanie vplyvu mocností s opakovanými vojnami). Ak zjednotená Európa bude verná princípom a hodnotám, na ktorých vznikla a vyrástla, bude dobrým spoločenstvom pre svojich občanov a členov.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page