top of page

Sekulárna EÚ a náboženská sloboda

Základom slobodnej spoločnosti a teda aj liberálnej demokracie je sloboda myslenia, svedomia, viery a presvedčenia. V týchto dimenziách života človeka sa totiž prejavuje najhlbší rozmer osobnej slobody a dôstojnosti každej osoby. V totalitných režimoch sú tieto práva obmedzované, ba potláčané. A logicky sú obmedzované aj súvisiace základné práva – sloboda prejavu, zhromažďovania, združovania, atď. Aj liberálna demokracia sa však dostáva do vnútorného konfliktu, ba až do krízy, ak o tieto slobody nedbá alebo ich v mene tzv. politickej korektnosti alebo z vôle väčšinového postoja odmieta.

Keď som bol v máji 2016 vymenovaný za prvého osobitného vyslanca Európskej únie pre podporu slobody náboźenstva alebo viery (presvedčenia) vo svete, pre mnohých to bolo prekvapenie a pre iných povzbudenie. Totiž Únia ako sekulárne zoskupenie 28 štátov sa odhodlala na vyjadrovanie v záležitostiach, pri ktorých dovtedy za 60 rokov existencie často absentovala. V agende, ktorá je veľmi zložitá a citlivá. Nedostatok náboženskej slobody sa prejavuje v neznášanlivosti, diskriminácii, prenasledovaní, ba až v genocídnej likvidácii príslušníkov odmietaných komunít. Práve genocída kresťanov, jezídov a iných skupín zo strany militantnej organizácie ISIS na území Iraku a Sýrie bola tým iniciačným momemtom pre uvedené rozhodnutie Junckerovej komisie.

Európske dejiny sú plné krvavých lekcií o totalitných ideológiách, masovom až genocídnom vraždení, rozdelení kontinentu na zónu slobody a na zónu poroby. Zároveň cez odmietnutie totalitných ideológií, zmierenie a prijatie základných ľudských práv a pravidiel spravodlivej, vzájomne výhodnej spolupráce súčasná EÚ ponúka inšpiráciu aj pre okolitý svet. Únia potvrdzuje, že mierové spolužitie v rozmanitosti je možné, ak sa opiera o spoločné hodnoty a rozvíja spoločné záujmy zúčastnených členov. Stabilita a rozumná spolupráca prináša prosperitu. Preto je dnes priestor EÚ tak atraktívny pre vstup ďalších krajín, preto rastie záujem britských občanov o zotrvanie v Únii, preto sa do Európy snažia dostať mnohí utečenci a ekonomickí migranti.

Európska únia je dnes viac, než len jednotný ekonomický a obchodný trh. Aj preto sa musí usilovať o uchovanie a o podporu hodnôt, na ktorých vznikala a ktoré sú predpokladom pre lepšie, ľudskejšie 21. storočie vo svete. Je to náš záujem i naša spoluzodpovednosť.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page